Author: Cường Phạm

Tác giả Cường Phạm - Quản trị viên tại Group Tìm Hiểu về lịch sử Việt Nam (hơn 35k member).