Author: Đặng Việt Thủy

Đại tá Đặng Việt Thủy: nhà văn, nhà báo, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Nhà Xuất bản Quân Đội Nhân dân