VIỆT SỬ GIAI THOẠI

Người kể chuyện Sử

Dũng Phan

Tác giả Dũng Phan : Tác giả của các cuốn sách nổi tiếng tại Việt Nam như : Sử Việt 12 khúc tráng ca và Bóng đá 12 vì tinh tú. Facebook cá nhân : www.facebook.com/dung.phan.77
Copyright © All rights reserved. | Việt Sử Giai Thoại by VIỆT SỬ MEDIA.