Author: Minh Bảo

Tác giả Minh Bảo. Biên Tập Viên phụ trách chuyên mục Lịch sử tại trang thông tin điện tử NTDVN.com