Author: Ku Gạo

Đoàn Gia Bảo Quản trị viên VIỆT SỬ GIAI THOẠI GROUP và fanpage Việt Sử Giai Thoại. Đồng sáng lập dự án Việt Sử Media.