Bản chất cuộc chiến tranh Việt Nam là nội chiến hay kháng chiến?

Bản chất cuộc chiến tranh Việt Nam là nội chiến hay kháng chiến? Dịch từ bài “What Was the Vietnam War … Đọc tiếp Bản chất cuộc chiến tranh Việt Nam là nội chiến hay kháng chiến?