Hùng Bùi

Trung tướng Ngô Quang Trưởng – tướng tài chọn nhầm thời cuộc Thời kỳ hiện đại
Trận Bình Lệ Nguyên giữa quân Nhà Trần và quân Mông Cổ, ai thắng?
Chuẩn tướng Lam Sơn Phạm Đình Thứ – vị tướng mồ côi đầy bi kịch Thời kỳ hiện đại

3 Item(s)

Show per page
© Bản quyền 2021, VIET HISTORY