Bắc Thành, Gia Định thành và Kinh sư

Bắc Thành, Gia Định thành và Kinh sư
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

Bắc Thành, Gia Định thành và Kinh sư

Nhà Nguyễn là triều đại đầu tiên cai trị cả Đàng Trong và Đàng Ngoài nên hành chính rất khác biệt so với các tiền triều. Bắc Thành ở trên, Kinh Sư ở giữa, Gia Định Thành ở dưới.

Nếu Việt Nam là một đế chế thì Bắc Thành và Gia Định Thành như 2 nước nằm trong đế chế đó. Mỗi nước sẽ do một vị Tổng Trấn cai trị, có thể hiểu là Phó Vương.
 
Bắc Thành là một phần nước Đại Việt cũ, nắm Hà Nội, miền núi và đồng bằng sông Hồng.
 
Kinh Sư là Huế, triều đình sẽ cai quản từ Thanh Nghệ Tĩnh cho hết toàn bộ đất đai vương quốc Champa cũ.
 
"Kinh sư thống hội cả núi biển, ở giữa Bắc Nam, khí hậu hòa bình, núi sông tốt đẹp. Địa thế hùng tráng như rồng lượn quanh co, hổ ngồi chĩnh chệ, thật là bụng rốn của trời đất, thượng đô của đế vương vậy"
 
Gia Định Thành thì gồm Đông Nam Bộ, Sài Gòn và đồng bằng sông Cửu Long, chính là đất Thủy Chân Lạp cũ. Tổng Trấn Gia Định cũng sẽ kiêm luôn việc "chăm sóc" Campuchia.
 
Các vị Tổng Trấn phải là người trung thành tuyệt đối, cho nên Gia Định ngũ hổ tướng được phái đi cả Bắc Thành và Gia Định Thành. Đặc biệt trường hợp Lê Chất là tướng nhà Tây Sơn nhưng cũng được Gia Long tin tưởng cho cai trị Bắc Thành, còn bạn thân ông là Lê Văn Duyệt thì giữ Gia Định Thành.
Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

    © Bản quyền 2021, VIET HISTORY