BANG GIAO GIỮA ĐẠI VIỆT VỚI NAM TỐNG (1229 - 1279) MỞ ĐẦU NHƯ THẾ NÀO?

BANG GIAO GIỮA ĐẠI VIỆT VỚI NAM TỐNG (1229 - 1279) MỞ ĐẦU NHƯ THẾ NÀO?
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

BANG GIAO GIỮA ĐẠI VIỆT VỚI NAM TỐNG (1229 - 1279) MỞ ĐẦU NHƯ THẾ NÀO?

Trong lịch sử Trung Hoa, tên gọi “Nam Tống” dùng để chỉ giai đoạn nhà Tống đã mất quyền kiểm soát phía Bắc và lui về phía Nam sông Dương Tử, lập kinh đô mới ở Lâm An (nay là Hàng Châu) sau sự kiện Tĩnh Khang chi biến (năm 1127).

​Nhà Nam Tống tồn tại từ năm 1127 đến năm 1279 với 9 đời vua, lần lượt là:

​1. Tống Cao Tông (Triệu Cấu, trị vì từ năm 1127 đến năm 1162, làm Thái Thượng hoàng từ năm 1162 đến năm 1187);

​2. Tống Hiếu Tông (Triệu Bá Tông, trị vì từ năm 1162 đến năm 1189, làm Thái Thượng hoàng từ năm 1189 đến năm 1194);

​3. Tống Quang Tông (Triệu Đôn, trị vì từ năm 1189 đến năm 1194, làm Thái Thượng hoàng từ năm 1194 đến năm 1200);

​4. Tống Ninh Tông (Triệu Khoáng, trị vì từ năm 1194 đến năm 1224);

​5. Tống Lý Tông (Triệu Quân, trị vì từ năm 1224 đến năm 1264);

​6. Tống Độ Tông (Triệu Kì, trị vì từ năm 1264 đến năm 1274);

​7. Tống Cung Đế (Triệu Hiển, trị vì từ năm 1274 đến năm 1276);

​8. Tống Đoan Tông (Triệu Thị, trị vì từ năm 1276 đến năm 1278);

​9. Tống Thiếu Đế (Triệu Bính, trị vì từ năm 1278 đến năm 1279).

​Khi viết về bang giao Đại Việt - Nam Tống, Đại Việt Sử ký Toàn thư có ghi chép như sau:

​“Kỷ Sửu, [Kiến Trung] năm thứ 5 [1229], (Tống Thiệu Định năm thứ 2, Nguyên Thái Tông Oa Khoát Đài năm thứ. Mùa xuân, tháng 3, nhật thực…Sai sứ sang thăm nước Tống. Nhà Tống phong vua làm An Nam Quốc Vương”.

​Căn cứ vào tên của hai niên hiệu được ghi chép trong Toàn thư tôi đã tiến hành xác định thời vua trị vì của mỗi nước, cụ thể là:

​1. Niên hiệu Kiến Trung năm thứ 5 được sử dụng dưới thời vua Trần Thái Tông.

​2. Niên hiệu Thiệu Định năm thứ 2 được sử dụng dưới thời vua Tống Lý Tông.

​Từ đó, tôi đi đến kết luận:

​Bốn năm sau khi thành lập (năm 1229), nhà Trần đã bắt đầu thực hiện quan hệ sách phong với nhà Nam Tống. Đây được xem là sự kiện mở đầu cho quan hệ bang giao giữa Đại Việt với Nam Tống

 

Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

    © Bản quyền 2021, VIET HISTORY