Hồng Vũ đế ban cho nhà Trần 4 chữ - "Văn hiến chi bang"

Hồng Vũ đế ban cho nhà Trần 4 chữ - "Văn hiến chi bang"
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

Hồng Vũ đế ban cho nhà Trần 4 chữ - "Văn hiến chi bang"

​Trong cuốn "Thoái thực ký văn" của Trương Quốc Dụng - chương Chế độ, phần Áo mũ có đoạn:

​...khi sứ nhà Trần đến Kim Lăng (tức Nam Kinh), vua Minh Thái Tổ ban cho thơ rằng: "Y quan Chu chế độ, lễ nhạc Tống quân thần" (áo mũ theo chế độ nhà Chu, lễ nhạc như vua tôi nhà Tống); lại ban cho bốn chữ "Văn hiến chi bang" do đích thân vua viết.

Nguồn thông tin: Trương Quốc Dụng. Nhượng Lê (dịch, 2020). Thoái thực ký văn. Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Hà Nội. trang 190 - 191
.​

Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

    © Bản quyền 2021, VIET HISTORY