Hoàng đế quan phục là gì?

Hoàng đế quan phục là gì?
DocumentObject.png

Xin quyền tác giả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Enim integer varius faucibus tellus.

Gửi yêu cầu

Hoàng đế quan phục là gì?

Theo Từ điển nhà Nguyễn, Hoàng đế quan phục có nghĩa là mũ áo chánh thức của vua (trong đó "quan" là mũ, "phục" là áo).

Ngoài khăn áo thường dùng hàng ngày, hoàng đế có các loại mũ áo sau đây để dùng trong nghi lễ:
 
1. Đại triều phục (để mặc trong phiên đại triều);
 
 
2. Thường triều phục (mặc trong phiên thường triều);
 
 
3. Lễ phục (mặc khi tế tại các miếu và điện Phụng Tiên);
 
 
4. Lễ phục Nam Giao (mặc khi tế Nam Giao);
 
 
5. Lễ phục cày Tịch điền;
 
 
6. Võ phục (mặc khi duyệt binh hoặc các dịp lễ khác)
Donate Box
Donate

Donate cho tác giả

Gửi bình luận
Xem tất cả 0 bình luận

Tất cả bình luận

    © Bản quyền 2021, VIET HISTORY